800 222 555
PO – PÁ    8:00–20:00

Všeobecné podmínky členství

Všeobecné podmínky členství a principy věrnostního programu Tesco Clubcard

Vážení zákazníci,
dříve než vyplníte přihlašovací formulář, přečtěte si, prosím, podmínky věrnostního programu Tesco Clubcard.

I. Principy Věrnostního programu
Tyto Všeobecné podmínky členství a principy věrnostního programu Tesco Clubcard („Podmínky“) upravují podmínky účasti ve věrnostním programu Tesco Clubcard („Věrnostní program“) provozovaném společností Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen „Tesco“). Věrnostní program je určen zákazníkům společnosti Tesco. Člen Věrnostního programu při nákupech v obchodech Tesco v České republice sbírá body na svůj osobní účet a za nasbírané body získává od společnosti Tesco různé odměny, nejčastěji ve formě Clubcard poukázek na slevu.

II. Podmínky a vznik členství ve Věrnostním programu
Členem Věrnostního programu se může stát fyzická osoba starší 18 let včetně, která řádně vyplní, podepíše a odevzdá přihlášku do Věrnostního programu. Z Věrnostního programu jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé. Na členství ve Věrnostním programu není právní nárok. Vícenásobné členství není možné. Členství vzniká v okamžiku převzetí řádně vyplněné přihlášky společností Tesco. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství rozhoduje s konečnou platností společnost Tesco. Odevzdáním řádně vyplněné přihlášky zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů členů Věrnostního programu Clubcard, které jsou nedílnou součástí těchto Podmínek. Tesco nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených zákazníkem v přihlášce nebo sdělených členem Věrnostního programu při změně údajů.

III. Pravidla a podmínky Věrnostního programu
a. Používání karty
Karta se dvěma přívěsky je vydána po odevzdání řádně a pravdivě vyplněné přihlášky a slouží k zaznamenávání bodů nasbíraných za nákupy uskutečněné členem Věrnostního programu nebo členem jeho společné domácnosti v obchodech Tesco. Kartu lze použít ve všech obchodech Tesco a F&F Stores a u vybraných smluvních partnerů. Při použití karty v souvislosti se službami smluvních partnerů se uplatní tyto Podmínky pouze v případě, nestanoví-li podmínky smluvního partnera jinak. Člen je povinen se s podmínkami použití karty u smluvního partnera seznámit. Karta zůstává vlastnictvím společnosti Tesco. Jakákoli odpovědnost společnosti Tesco za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou karty je vyloučena. Na přívěsky se vztahují stejná pravidla jako na kartu.

b. Sbírání bodů
Body za nákup budou připsány po předložení karty při placení. Minimální hodnota nákupu, za kterou budou body připsány, je 10 Kč. Za každých 10 Kč bude připsán jeden bod. Tesco si vyhrazuje právo uvedené hodnoty kdykoliv měnit. Každá změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.itesco.cz nebo www.clubcard.cz a v obchodech Tesco. Body jsou zaznamenávány na osobním účtu člena a okamžitý celkový počet bodů nasbíraných členem je zobrazen na účtence za uskutečněný nákup. Body jsou nepřevoditelné na jiného člena. Tesco si vyhrazuje právo určit maximální hodnotu nákupu, za který budou body připisovány. Tesco si dále vyhrazuje právo určit, na které výrobky se započítávání bodů nevztahuje. Aktuální seznam výrobků, na které se započítání nevztahuje, najdete na webových stránkách www.clubcard.cz. V případě vrácení již zakoupeného výrobku v rámci služby „Nevhodný nákup“ budou body získané za nákup tohoto výrobku automaticky odečteny. Dále si Tesco vyhrazuje právo nezapočítat nebo odečíst z účtu člena body získané v rozporu s těmito Podmínkami.

c. Odměny a jejich čerpání
Nasbírané body jsou 4× ročně přeměněny na odměny. Odměny ve formě Clubcard poukázek na slevu budou zasílány všem členům, kteří v příslušném časovém období uskutečnili alespoň jednu transakci a nasbírali vyžadovaný minimální počet bodů. Hodnota jednoho bodu je 0,10 Kč. Minimální počet nasbíraných bodů potřebných k získání Clubcard poukázek a termín nejbližšího vyúčtování je dostupný na www.clubcard.cz a na zákaznické lince 800 222 555. Celková hodnota Clubcard poukázky na slevu se odvíjí od počtu nasbíraných bodů zaokrouhlených v padesátibodových násobcích. Počet bodů, který přesahuje násobek padesáti, je automaticky převeden do dalšího období stejně jako body těch členů, kteří za dané období nenasbírali minimální počet bodů na získání Clubcard poukázky na slevu. Hodnota uvedená na Clubcard poukázkách se nevyplácí v hotovosti. Za nevyčerpanou hodnotu Clubcard poukázky nebudou vráceny peníze a nebude ani převedena do dalšího období. Clubcard poukázky nelze směnit za hotovost, právo na odměnu za nasbírané zboží, stejně jako Clubcard poukázky jsou nepřevoditelné. Pokud budou uplatněny Clubcard poukázky jevící znaky pozměnění a/nebo poškození, je společnost Tesco oprávněna je odmítnout. Podmínky užití Clubcard poukázek se řídí těmito Podmínkami a dále podmínkami na nich uvedenými.

d. Reklamace a námitky
Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na kartu musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nebude brán zřetel. V případě, že člen nedostane po skončení příslušného období Clubcard poukázky, na které mu vznikl nárok, a zároveň nepožádá o jejich opětovné zaslání na bezplatné zákaznické lince 800 222 555 v průběhu lhůty určené pro opětovné zaslání, nárok na jejich získání mu zaniká. Aktuální informace o této lhůtě jsou k dispozici na www.clubcard.cz nebo na 800 222 555. Body za nedoručené Clubcard poukázky se nepřevádějí do dalšího období. Tesco neručí za doručení jakýchkoliv zásilek členům Věrnostního programu doručovatelem zásilek. O všech případných reklamacích, námitkách či sporech v souvislosti s Věrnostním programem rozhoduje s konečnou platností společnost Tesco. Se svými námitkami, stížnostmi a reklamacemi ohledně připsání bodů za nákupy zboží a služeb od smluvních partnerů je člen Věrnostního programu povinen obrátit se přímo na tohoto partnera. Tesco za závazky partnera neručí a jakákoli odpovědnost společnosti Tesco v souvislosti se službami smluvního partnera je vyloučena.

IV. Ukončení a zánik členství ve Věrnostním programu
Člen klubu může svoje členství kdykoliv zrušit, a to zavoláním na zákaznickou linku 800 222 555 nebo zasláním písemné žádosti o ukončení členství společnosti Tesco. Členství zaniká uplynutím jednoho měsíce od okamžiku převzetí žádosti o ukončení společnosti Tesco. Tesco je oprávněno pozastavit členství tomu členovi, u kterého je důvodné podezření na porušení těchto Podmínek, a to až do doby konečného rozhodnutí o případném zrušení členství. Okamžikem zrušení či ukončení členství z jakéhokoli důvodu se ruší všechny dosud nasbírané, avšak nečerpané body. Tesco si vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu, pokud nebyla členská karta použita déle než 24 měsíců. Členství zaniká také v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jsou podmínkou členství ve Věrnostním programu. Ve všech výše uvedených případech právo na opětovné přihlášení do Věrnostního programu zůstává zákazníkovi zachováno.

V. Změny Podmínek a ukončení Věrnostního programu
Tesco si vyhrazuje právo Věrnostní program kdykoliv bez náhrady ukončit. Společnost Tesco je oprávněna kdykoli změnit tyto Podmínky. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na www.itesco.cz nebo na www.clubcard.cz a v obchodech Tesco. Poté, co nové Podmínky nabydou účinnosti, má se za to, že člen se změnou Podmínek souhlasí okamžikem použití karty při platební transakci v obchodech Tesco.

VI. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu jsou platné a účinné od 1. 5. 2013.

Výhody Clubcard

 • Zdarma a bez závazků
  Nenechte se omezovat, nechte se odměňovat za běžné nakupování.
 • Každý bod se počítá
  Odměňuje Vás za to, co běžně děláte, za malé i velké nákupy.
 • Lze využít kdekoliv
  Můžete ji použít ve všech obchodech Tesco v ČR i na čerpacích stanicích.
 • Může používat kdokoliv
  Body na jeden účet může sbírat celá rodina.
 • Sleva na cokoliv
  S Clubcard poukázkami ušetříte při Vašich nákupech.

Tyto stránky používají pro lepší výkon cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

souhlasím X